OZNAKOWANIA POŻAROWE I SPRZĘT PPOŻ

Sprzęt gaśniczy (ppoż)

Sprzęt gaśniczy (ppoż)

Poniżej zamieszczono podstawowe informacje z zakresu sprzętu przeciwpożarowego oraz ochrony przeciwpożarowej obiektów. Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami leży po stronie właściciela lub zarządcy obiektu. Firma PW FLORTECH dostarcza produkty, wykonuje przeglądy i naprawy sprzętu pożarowego na terenie całej Polski. Świadczymy przeglądy gaśnic, hydrantów, dostarczamy oznakowanie ostrzegawcze dla obiektów komercyjnych i publicznych.

Zasięg działania naszej firmy to w szczególności województwa: wielkopolskie, dolnośląskie, lubuskie, mazowieckie, śląskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, opolskie, świętokrzyskie. Świadczymy usługi na ternie miast: Poznań, Wrocław, Łódź, Warszawa, Bydgoszcz, Toruń, Piła, Zielona Góra, Konin, Kalisz, Ostrów Wlkp, Kępno, Krotoszyn, Leszno, Częstochowa, Kraków, Opole.

Obszar miast: Katowice, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze, Bytom, Ruda Śląska, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Jaworzno, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Tarnowskie Góry, Piekary Śląskie, Będzin. Obsługuje oddział PW Flortech Południe.

Sprzęt ppoż

Czerwona gaśnica proszkowa, Red powder fire extinguisher.

Gaśnice proszkowe – wypełnione są środkiem gaśniczym który jest pod ciśnieniem wypychany ze zbiornika przy pomocy gazu – azotu lub dwutlenku węgla. Zawarte w proszku węglany i fosforany sodu powstrzymują reakcję spalania. Odcięcie dopływu tlenu do źródła pożaru następuje w efekcie stopienia i pienienia proszku oraz dopływu obojętnego gazu nośnego. Ten rodzaj sprzętu gaśniczego nadaje się do gaszenia pożarów A,B,C lub (tylko B, C) i umożliwia gaszenie urządzeń elektrycznych. W celu uruchomienia gaśnicy wyciągamy zawleczkę blokującą, uruchamiamy dźwignię (zawór) lub wciskamy zbijak i kierujemy strumień środka gaśniczego na ognisko pożaru. Działanie gaśnicy proszkowej można w każdej chwili przerwać przez zwolnie¬nie dźwigni uruchamiającej lub dźwigni prądowniczki. Ze względu na budowę syfonową gaśnica proszkowa prawidłowo pracuje tylko w pozycji pionowej.

Należy pamiętać, że:
• W czasie używania gaśnicy ze względów bezpieczeństwa należy ją trzy¬mać tylko za uchwyty w pozycji pionowej.
• Podstawowy sposób użycia poszczególnych gaśnic przedstawiany jest w sposób graficzny na etykietach naklejonych na gaśnicach.

Zasady obsługi gaśnicy pianowej są podobne do zasad obsługi gaśnicy proszkowej.

Hydrant wewnętrzny jest urządzeniem przeciwpożarowym przyłączonym do sieci wodociągowej wewnętrznej. Wykorzystywane są do gaszenia pożarów grupy A. W celu uruchomienia hydrantu wewnętrznego należy:
• Otworzyć szafkę hydrantową
• Rozwinąć wąż tłoczny zakończony prądownicą
• Odkręcić zawór hydrantowy
• Przekręcić prądownicę na pozycję otwartą i skierować strumień wody na źródło ognia

Nie jest wskazane jest używanie hydrantów wewnętrznych (wody) do gaszenia pożarów w obrębie elektroniki użytkowej oraz instalacji i urządzeń elektrycz¬nych pod napięciem (niszczące działanie wody oraz możliwość porażenia prą¬dem). W związku z powyższym pełne wykorzystanie hydrantu wewnętrznego do gaszenia ewentualnego pożaru może nastąpić tylko w ostateczności (np. po wykorzystaniu najbliższych gaśnic) będących na wyposażeniu budynku

Wąż gaśniczy zwinięty w rulon, schowany w szafce, Rolled-up fire hose stored in a cabinet.
Koc gaśniczy wykonany z niepalnego materiału, Fire blanket made of flame-resistant material.

Koc gaśnicy to płachta materiału z tkaniny całkowicie niepalnej o po¬wierzchni ok. 2 m2. Jest stosowany do tłumienia pożaru w zarodku poprzez odcięcie dopływu powietrza. Sposób użycia: wyjąć koc z pokrowca, rozłożyć i szczelnie przykryć palący się przedmiot. Koc gaśniczy może być stosowany do gaszenia palących się ludzi.
Przegląd sprzętu ppoż (przegląd gaśnic, przegląd hydrantów)

Przeglądy sprzętu gaśniczego są wymagane w świetle prawa. Konkretnie na mocy Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 VI 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz.U. 109/2010 poz. 719). Przedmiotowe rozporządzenie nakazuje właścicielom, zarządcom lub użytkownikom budynku dokonywanie przeglądów i konserwacji sprzętu pożarowego. Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i konserwacji zgodnie z Polskimi Normami, dokumentacją techniczno-ruchową oraz instrukcjami producentów – co najmniej raz w roku.

system sygnalizacji pozaru

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń  62 767 24 90,  lub napisz  do nas na  kontakt@systemyflortech.pl

Przegląd gaśnic, hydrantów

Przeglądy sprzętu gaśniczego są wymagane w świetle prawa. Konkretnie na mocy Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 VI 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz.U. 109/2010 poz. 719). Przedmiotowe rozporządzenie nakazuje właścicielom, zarządcom lub użytkownikom budynku dokonywanie przeglądów i konserwacji sprzętu pożarowego. Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i konserwacji zgodnie z Polskimi Normami, dokumentacją techniczno-ruchową oraz instrukcjami producentów – co najmniej raz w roku.

W skład usługi przeglądu i konserwacji sprzętu ppoż wchodzą następujące czynności:

Okresowy przegląd hydrantów
• Sprawdzenie stanu technicznego hydrantów oraz ich wyposażenia (drobne naprawy dokonywane są na miejscu)
• Sprawdzenie ciśnienia dynamicznego sieci hydrantowej,
• Sprawdzenie ilości wypływającej wody (wg rozporządzenia MSWiA)

Konserwacja i przegląd gaśnic
• Sprawdzenie stanu technicznego zaworu odcinającego
• Sprawdzenie stanu technicznego zbiornika gaśnicy
• Sprawdzenie sypkości proszku gaśniczego
• Sprawdzenie stanu etykiet
• Sprawdzenie stanu plomb i zaworów
• Kontrola wskaźnika ciśnienia
• Sprawdzenie właściwego rozmieszczenia gaśnic na obiekcie

Przegląd gaśnic śniegowych
• Sprawdzenie oznaczeń zbiornika
• Sprawdzenie wagi zbiornika
• Sprawdzenie znaku UDT i stanu etykiet ppoż
• Sprawdzenie plomb, zaworu prądownicy i głowicy

Przepisy przeciwpożarowe

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej
• Ogólnie określa obowiązki ppoż właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów
• Warunki dopuszczenia wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia życia i zdrowia (doprecyzowuje ten punkt: Rozporządzenie MSWiA w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego (…)
• „Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz centrum powiadamiania ratunkowego”
• Zasady działania i organizację Straży Pożarnej
Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony ppoż budynków, innych obiektów budowlanych i terenów:
• Określa czynności zabronione mogące spowodować pożar (używanie ognia, składowanie materiałów łatwopalnych)
• Doprecyzowuje obowiązki ppoż właścicieli zarządców i użytkowników (dokumenty, instrukcje i regulaminy, wyposażenie w urządzenia powiadamiające i sprzęt gaśniczy, zapewnienie odpowiednich warunków pracy i ewakuacji)
Prawo budowlane a także Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:
• Budowlane wymagania związane z ochroną przeciwpożarową

Polskie Normy – precyzują zasady projektowania i wykonania poszczególnych instalacji (elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, wentylacyjnych, gaśniczych itp.) oraz wiedzę techniczną w tym zakresie np. PKN-CEN/TS 54-14:2006: Systemy sygnalizacji pożarowej — Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

Zestaw gaśnic proszkowych o różnej pojemności, Set of powder fire extinguishers in various sizes.

Bezpieczeństwo budynków

Czynniki, które mogą skutkować powstaniem pożaru:
• Otwarty płomień
• Iskra elektryczna
• Gorąca powierzchnia
• Wysoka temperatura otoczenia
• Rozżarzone cząstki materiałów
Podstawowe przyczyny powstawania pożaru:
• palenie tytoniu, wyrzucanie niedopałków, palących zapałek do kosza na śmieci lub rzucanie ich w pobliżu materiałów palnych, a także do studzienek technologicznych;
• niewłaściwe posługiwanie się otwartym ogniem – zapałkami, świecami, itp.
• brak zabezpieczeń obiektu przed skutkami wyładowań atmosferycznych
• brak właściwego dozoru oraz nieostrożność podczas wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo (np. spawania, cięcia metali, używania rozpuszczalników
• niewłaściwe wykonanie, nieprawidłowa eksploatacja i konserwacja urządzeń oraz instalacji elektroenergetycznych
• nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych lub przechowywanie w ich pobliżu przedmiotów palnych oraz substancji łatwozapalnych
• podpalenia i działania terrorystyczne
• używanie i przechowywanie cieczy łatwo zapalnych niezgodnie z przepisami przeciwpożarowymi
Zasady zachowania bezpieczeństwa pożarowego na obiekcie:
• Nie zmieniać usytuowania zainstalowanych urządzeń gaśniczych i sygnalizacji pożarowej
• Nie zastawiać i nie zawężać dróg ewakuacyjnych
• Nie składować na drogach ewakuacyjnych przedmiotów i różnych materiałów
• Zaznajomić pracowników z przepisami ppoż. obowiązującymi w zakładzie pracy
• W strefach zagrożenia wybuchem, nie stosować ognia otwartego ani palić tytoniu
• Palenie papierosów dozwolone wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych
• Urządzenia i osprzęt elektryczny powinny użytkować zgodnie z instrukcją obsługi
• Nie przechowywać materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od: urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100°C, linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów
• Odstęp materiałów palnych od źródeł promieniowania cieplnego powinien wynosić co najmniej 1 m
• Łatwo zapalne ciecze i substancje składować wyłącznie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu
• Ograniczać ilości materiałów łatwo zapalnych przechowywanych na danym stanowisku pracy – nie więcej niż zapotrzebowanie dobowe
• Systematycznie usuwać odpady łatwo zapalne
• Zlewać resztki łatwo zapalnych płynów do oddzielnych pojemników według rodzaju składu chemicznego

system sygnalizacji pozaru

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń  62 767 24 90,  lub napisz  do nas na  kontakt@systemyflortech.pl

Sprawdź również: SSWiN, CCTV, SSP, DSO, KD, PPOŻ