Oddymianie klatki schodowej

Oddymianie klatki schodowej

Czym jest system oddymiania?

System oddymiania to zaawansowany system, który jest stosowany w budynkach w celu usuwania dymu i ciepła podczas pożaru. Jego głównym celem jest zapewnienie bezpiecznych warunków ewakuacji dla ludzi oraz ułatwienie działania służb ratowniczych.

Najczęściej używanym systemem oddymiania jest system oddymiania grawitacyjnego. System ten stosuje się na klatkach schodowych, halach magazynowych, produkcyjnych i handlowych. Pozwala na odprowadzenie niebezpiecznych gazów i gorącego powietrza z budynku. Zmniejsza straty w ludziach i mieniu, pozwala na sprawniejszą ewakuację i akcję gaśniczą. System oddymiana poprzez centralę oddymiania steruje klapami oddymiającymi. Może także współpracować zsystemem sygnalizacji pożaru. Obiekty, gdzie występuje obowiązek stosowania odymiania określone zostały na podstawie stosownego rozporządzenia. Zakres funkcjonalności systemu dobiera się po uwzględnieniu uwarunkowań architektonicznych.

 

Wymogi prawne dla systemów oddymiania

Instalacja systemów oddymiania nie wynika jedynie z dobrowolnej chęci inwestora. Poza względami bezpieczeństwa i dodatkowych funkcjonalności (np. automatyczne przewietrzanie), ustawodawca wymusza tego typu rozwiązania w określonych przypadkach. Regulują to odpowiednie przepisy prawa. Obowiązek instalacji systemów oddymiania nakłada Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku. Nakazuje ono zastosowanie urządzeń do usuwania dymu (lub zapobiegających zadymieniu) w budynkach:

  • Niskich posiadających strefę pożarową ZL II
  • Średniowysokich (zawierających strefę pożarową ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V)
  • Wysokich i wysokościowych (WW), w strefach pożarowych innych niż ZL IV, stosujemy rozwiązania techniczno-budowlane zabezpieczające przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych
  • W pasażu (krytym ciągu pieszym oraz w przykrytym dziedzińcu wewnętrznym), jeśli przylegają lokale handlowe i usługowe, stosujemy rozwiązania zapobiegające zadymieniu dróg ewakuacyjnych.
  • W podziemiach, gdzie występuje pomieszczenie przeznaczone dla 100 i więcej osób, oraz budowli podziemnej z takim pomieszczeniem, stosujemy rozwiązania zapobiegające zadymieniu dróg ewakuacyjnych i tego pomieszczenia.
  • Wysokich (strefy pożarowe inne niż ZL IV i PM – produkcyjno-magazynowe) i wysokościowych: Klatki schodowe i przedsionki przeciwpożarowe, będące częścią drogi ewakuacyjnej – stosować urządzenia zapobiegające zadymieniu.
  • Klatki schodowe i przedsionki przeciwpożarowe będące częścią drogi ewakuacyjnej w budynku wysokim (dla strefy pożarowej PM) powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub samoczynnie oddymiające za pomocą wykrywania dymu.
  • Niskich i średniowysokich zawierających strefę pożarową PM (produkcyjno-magazynowe) o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2 lub pomieszczenia o zagrożeniu wybuchem – stosujemy klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami, wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do odprowadzania dymu.

Systemy oddymiania, takie jak urządzenia do usuwania dymu i rozwiązania zapobiegające zadymieniu, są nie tylko korzystne ze względów funkcjonalnych, ale również wymagane przez ustawodawcę. Regulacje dotyczą zarówno różnych typów budynków, takich jak niskie, średniowysokie, wysokie i wysokościowe, jak również specyficznych obszarów, np. klatek schodowych, przedsionków przeciwpożarowych czy podziemi. W zależności od kategorii pożarowej i zagrożeń występujących w danym obiekcie, stosuje się odpowiednie rozwiązania, aby zapobiegać zadymieniu dróg ewakuacyjnych oraz ułatwiać skuteczną ewakuację w sytuacji pożaru.

Gdzie używa się oddymiania i z czego on się składa?

Jest najczęściej stosowanym systemem na klatkach schodowych, halach magazynowych, produkcyjnych i handlowych. Pozwala na odprowadzenie niebezpiecznych gazów i gorącego powietrza z budynku. Zmniejsza straty w ludziach i mieniu, pozwala na sprawniejszą ewakuację i akcję gaśniczą. System oddymiana poprzez centralę oddymiania steruje klapami oddymiającymi.

Podstawowymi komponentami systemu oddymiania są klapy oddymiające, bądź okna oddymiające (chociaż stosowane są obecnie rzadziej), centrala oddymiania oraz czujniki dymu. Klapy oddymiające znajdują się na najwyższej kondygnacji budynku, wewnątrz klatek schodowych. Działanie klapy polega na automatycznym otwarciu w przypadku wykrycia dymu lub wzrostu temperatury, co umożliwia skierowanie tych zanieczyszczeń na zewnątrz.

Ważna jest również funkcja napływu powietrza. Funkcję tę mogą zapewnić automatycznie otwierane drzwi lub dwoje drzwi w układzie szeregowym, jeśli nie będą przekraczać odległości 5 metrów, pod warunkiem, że łączą one przestrzeń klatki schodowej z przestrzenią na zewnątrz.  

Oddymianie klatek schodowych stanowi kluczowy element systemów ochrony przeciwpożarowej w budynkach użytkowych i mieszkalnych. Wraz z postępem technologicznym i rosnącą świadomością w zakresie bezpieczeństwa, coraz większą uwagę przywiązuje się do skutecznych strategii ewakuacji i minimalizacji szkód w przypadku pożarów. Systemy używa się między innymi w:

Budynki niskich posiadających strefę pożarową ZL II: W przypadku budynków niskich, które posiadają strefę pożarową ZL II, konieczne jest zastosowanie urządzeń do usuwania dymu lub zapobiegających zadymieniu.

Budynki średniowysokie: Budynki średniowysokie, które zawierają strefy pożarowe ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V, również są objęte obowiązkiem stosowania systemów oddymiania klatek schodowych.

Budynki wysokie i wysokościowe (WW): W przypadku tych budynków, systemy oddymiania są stosowane w strefach pożarowych innych niż ZL IV. W strefach, gdzie występują poziome drogi ewakuacyjne, stosowane są rozwiązania techniczno-budowlane zapobiegające zadymieniu.

Pasaże i przestrzenie handlowe: W pasażach krytych oraz przykrytych dziedzińcach wewnętrznych, gdzie przylegają lokale handlowe i usługowe, stosowane są rozwiązania zapobiegające zadymieniu dróg ewakuacyjnych.

Podziemia: W pomieszczeniach podziemnych, w których przebywa 100 lub więcej osób, a także w budowlach podziemnych z takimi pomieszczeniami, wymagane są rozwiązania zapobiegające zadymieniu dróg ewakuacyjnych oraz tych konkretnych pomieszczeń.

Systemy oddymiania klatek schodowych są obligatoryjne w różnych typach budynków, szczególnie w tych posiadających specyficzne strefy pożarowe lub zagrożenia, mając na celu poprawę bezpieczeństwa osób oraz ułatwienie ewakuacji w przypadku wystąpienia pożaru. W przypadku ich stosowania, zdecydowanie zwiększają one nasze bezpieczeństwo podczas zdarzeń pożarowych.

 

Wady i zalety systemów oddymiana klatki schodowej

Systemy oddymiania klatki schodowej są szeroko stosowane ze względu na bezpieczeństwo, jakie gwarantują. Mimo licznych zalet, systemy oddymiania klatki schodowej mają również wady, które jednak są mniejszej wagi, niż gwarancja bezpieczeństwa i ochrony naszego życia.

Do zalet systemu oddymiania klatki schodowej możemy zaliczyć:

Bezpieczeństwo ewakuacji: Systemy oddymiania znacznie poprawiają warunki ewakuacji poprzez usuwanie dymu i toksycznych gazów z klatek schodowych. Pozwala to osobom ewakuującym się na lepszą widoczność oraz oddychanie, co zwiększa szanse na bezpieczne opuszczenie budynku.

Skuteczność działań ratowniczych: Oddymianie ułatwia dostęp służb ratowniczych do budynku oraz ogranicza rozprzestrzenianie się ognia. To pozwala na skoncentrowanie się na lokalizacji pożaru i ewentualnych ofiar, zwiększając skuteczność działań ratowniczych.

Minimalizacja strat materialnych: Usunięcie gorącego powietrza i dymu z budynku ogranicza straty materialne, które mogą być spowodowane przez pożar, takie jak zniszczenia konstrukcji, wyposażenia i materiałów.

Poprawa czasu ewakuacji: Dzięki skutecznemu oddymianiu ludzie mogą szybciej i bezpieczniej opuścić budynek, co może znacząco wpłynąć na ograniczenie ryzyka wypadków i obrażeń podczas ewakuacji.

Zapewnienie najwyższych standardów budowlanych: W wielu krajach przepisy budowlane wymagają zastosowania systemów oddymiania w budynkach o określonej wysokości lub przeznaczeniu. Korzystanie z tych systemów pomaga spełnić te wymagania i utrzymać zgodność z prawem. Co więcej mogą one działać na korzyść przy ubezpieczeniu obiektu oraz wpływać na wysokość składek ubezpieczeniowych i sumę ubezpieczeniową. Ubezpieczyciele chętniej podejmą się objęcia polisą budynku, który jest wykonany z najwyższym standardem zabezpieczenia przeciwpożarowego, w tym posiadającego systemy oddymiania.

Do wad tego rozwiązania możemy zaliczyć przykładowo:

Koszty instalacji i utrzymania: Systemy oddymiania mogą być kosztowne zarówno w zakresie instalacji, jak i regularnej konserwacji. Wymagają one specjalistycznej infrastruktury, takiej jak klapy oddymiające, czujniki dymu i temperatury, oraz regularnych przeglądów i testów, aby zapewnić ich niezawodność.

Ryzyko uszkodzeń i awarii: Jeśli system nie został poprawnie wykonany lub firma go wykonująca nie miała właściwych kompletencji i doświadczenia, system może być poddany na uszkodzenia mechaniczne, korozję czy awarie elektryczne. Również w przypadku niewłaściwego utrzymania mogą przestać działać poprawnie, co z kolei może wpłynąć na efektywność działań przeciwpożarowych. Dlatego należy wybrać wykonawcę doświadczonego w tej dziedzinie oraz przy wyborze nie kierować się najniższą ceną, a zakresem usług i jakością komponentów.

Konieczność regularnej konserwacji: Aby zapewnić niezawodność działania, systemy oddymiania muszą być regularnie serwisowane i testowane. To wiąże się z dodatkowymi kosztami i wymaga zaangażowania odpowiednio przeszkolonego personelu.

Możliwość fałszywych alarmów: Czujniki dymu i temperatury w systemach oddymiania mogą czasami reagować na czynniki inne niż pożar, takie jak kurz czy dym z innych źródeł. To może prowadzić do fałszywych alarmów, które z kolei mogą dezorientować ludzi i utrudniać działania służb ratowniczych.

Podsumowując, systemy oddymiania klatek schodowych mają wiele zalet, przede wszystkim poprawiają bezpieczeństwo i efektywność ewakuacji w przypadku pożaru. Jednakże, jak wiele innych technologii, mają również pewne wady, takie jak koszty utrzymania czy ryzyko uszkodzeń. Decyzja o wdrożeniu takiego systemu powinna być zawsze poprzedzona dokładną analizą potrzeb, kosztów i korzyści, uwzględniając przepisy obowiązujące w danym regionie, a także wyborem odpowiedniego wykonawcy, o czym wspominamy poniżej.

Jak dobrze zaprojektować system oddymiania klatki schodowej?

Przy doborze systemu oddymiania klatki schodowej należy uwzględnić wiele czynników, aby zagwarantować, że system będzie skuteczny, niezawodny i spełni oczekiwania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Należy zwrócić szczególną uwagę m. in. na:

Przepisy i normy: Upewnij się, że projekt i instalacja systemu oddymiania są zgodne z obowiązującymi przepisami budowlanymi i normami bezpieczeństwa przeciwpożarowego w danym regionie.

Typ budynku: Rozważ specyfikę budynku, w którym zostanie zainstalowany system oddymiania. Rodzaj budynku, jego wysokość, przeznaczenie oraz charakterystyka stref pożarowych wpłyną na konkretny projekt i rodzaj systemu.

Rodzaj systemu oddymiania: Istnieją różne rodzaje systemów oddymiania. Są to między innymi systemy pneumatyczne, systemy elektryczne, systemy mechaniczne, systemy pneumatyczno-elektryczne które oprócz wyzwalania się automatycznie, posiadają także urządzenia, pozwalające na wyzwolenie ręczne.

Zasilanie awaryjne: System oddymiania powinien być wyposażony w zasilanie awaryjne, takie jak akumulatory  lub inne niezależne źródła zasilania. To umożliwi systemowi działanie nawet w przypadku przerw w dostawie prądu. Co więcej, zgodnie z warunkami technicznymi, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zadziałanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu, nie powinno pozbawić zasilania urządzeń, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, czyli m.in. systemu oddymiania klatki schodowej.

A także należy zwrócić uwagę na konieczność i częstotliwość konserwacji tego systemu. Jeśli zależy Ci na integracji z innymi systemami, upewnij się, że działa on z posiadanymi już przez Ciebie systemami. Wybierz renomowanego wykonawcę z doświadczeniem w instalacji systemów oddymiania. Fachowa wiedza i umiejętności są kluczowe dla poprawnej instalacji i działania systemu oddymiania klatki schodowej.

Dobór systemu oddymiania klatki schodowej wymaga uwzględnienia wielu technicznych, prawnych i budżetowych czynników. Współpraca z ekspertami ds. ochrony przeciwpożarowej oraz dokładna analiza wymagań budynku są kluczowe dla wybrania odpowiedniego rozwiązania przez złożoność tego procesu.

 

Jak prawidłowo wybrać wykonawcę?

Wybór wykonawcy jest kluczowy dla prawidłowego działania systemu oddymiania na klatce schodowej. Musimy pamiętać, aby była to firma z odpowiednimi kwalifikacjami, która posiada odpowiednie doświadczenie w projektowaniu takich systemów. Znalezienie firm specjalizujących się w tym obszarze może zagwarantować, że prace zostaną wykonane profesjonalnie i zgodnie z normami bezpieczeństwa.

Aby upewnić się w fachowości potencjalnego wykonawcy, możesz zaciągnąć języka na temat jego poprzednich realizacji lub poprosić go o przedstawianie referencji. Sprawdź referencje od poprzednich klientów wykonawcy. Dobre opinie i referencje są dobrym wskaźnikiem jakości usług i zaufania, jakim cieszy się firma. Możesz również szukać opinii w Internecie.

Upewnij się, że firma wykonawcza posiada odpowiednie licencje i certyfikaty w dziedzinie instalacji systemów oddymiania. Weryfikacja ich uprawnień potwierdzi, że firma działa zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami.

Wybierz wykonawcę, który jest w stanie zaprojektować system oddymiania zgodnie z indywidualnymi potrzebami i charakterystykami budynku. System powinien być dostosowany do konkretnych warunków, takich jak rozmiar klatki schodowej i strefy pożarowe.

Sprawdź, czy firma oferuje kompleksowe usługi – od projektowania po instalację, testowanie, szkolenia personelu oraz konserwację. Wybór firmy, która zapewnia pełen zakres usług, może uprościć proces i zagwarantować spójne działanie systemu.

Przed podpisaniem umowy, dokładnie zapoznaj się z jej warunkami oraz oferowaną gwarancją na instalację. Upewnij się, że umowa zawiera pełny zakres prac, terminy oraz zobowiązania dotyczące jakości wykonania.

Podsumowując, wybór odpowiedniego wykonawcy systemów oddymiania klatki schodowej wymaga dokładnej analizy i uwzględnienia wielu czynników. Skupienie się na doświadczeniu, specjalizacji, referencjach oraz kompleksowych usługach pozwoli na znalezienie rzetelnego partnera, który zapewni efektywne i niezawodne rozwiązanie przeciwpożarowe dla Twojego budynku

Przeglądy systemów oddymiania klatek schodowych

Systemy oddymiania mogą wymagać znaczących inwestycji finansowych zarówno na etapie instalacji, jak i późniejszej konserwacji. Zainstalowanie tych systemów obejmuje koszty związane z zakupem i montażem klapek oddymiających, czujników dymu oraz innych komponentów. Wymaga to także specjalistycznej infrastruktury, która umożliwi skuteczne funkcjonowanie systemu. Niemniej jednak, taka inwestycja może się opłacić poprzez zwiększenie bezpieczeństwa i minimalizację potencjalnych strat związanych z pożarem.

Równie istotne są koszty regularnej konserwacji i utrzymania systemu. Systemy oddymiania są podatne na różnego rodzaju uszkodzenia mechaniczne, korozję oraz mogą doświadczyć awarii elektrycznych. Dlatego też, aby zachować ich niezawodność, konieczne jest przeprowadzanie regularnych przeglądów i testów. Te działania wymagają zarówno zaangażowania wykwalifikowanego personelu, jak i dostępu do specjalistycznego sprzętu diagnostycznego.

Niewłaściwe utrzymanie lub zaniedbania w regularnych testach mogą prowadzić do spadku efektywności systemu. W przypadku awarii w momencie pożaru, system oddymiania może nie działać zgodnie z oczekiwaniami, co z kolei wpłynie na skuteczność działań przeciwpożarowych oraz ewakuację.

Dlatego też, przy planowaniu i wdrażaniu systemów oddymiania, konieczne jest uwzględnienie zarówno kosztów inwestycji, jak i kosztów utrzymania na dłuższą metę. Skuteczne zarządzanie ryzykiem uszkodzeń i awarii poprzez regularne testowanie oraz konserwację jest kluczowe dla zachowania niezawodności i funkcjonalności systemu oddymiania. Pomimo tych wyzwań, systemy oddymiania w znaczący sposób przyczyniają się do bezpieczeństwa ludzi i mienia, dlatego właściwie zarządzając tymi aspektami, można osiągnąć pełne korzyści wynikające z ich wdrożenia.

Podsumowanie

Systemy oddymiania klatki schodowej są kluczowym elementem bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynkach. Służą one usuwaniu dymu i gorąca w przypadku pożaru, umożliwiając bezpieczną ewakuację oraz ułatwiając działania ratownicze. Najczęściej stosowany jest system oddymiania grawitacyjnego, który składa się m.in. z, centrali, czujników dymu i klap dymowych.

Podsumowując, systemy oddymiania stanowią ważny element ochrony przeciwpożarowej, wymagający starannego wyboru wykonawcy, uwzględnienia wymogów prawnych oraz efektywnego zarządzania kosztami instalacji i utrzymania.