System przeciwpożarowy

System przeciwpożarowy

Czym jest system przeciwpożarowy?

System przeciwpożarowy jest kompleksową infrastrukturą, wykorzystywaną przy zapobieganiu i rozprzestrzenianiu się pożaru. Stosuje się go w celu zabezpieczenia mienia oraz ludzi, znajdujących się w budynkach. Systemy tego typu mają zastosowanie głównie w obiektach komercyjnych i publicznych, gdzie występuje duże natężenie zasobów ludzkich lub materialnych.

System przeciwpożarowy składa się z różnych środków, urządzeń i procedur mających na celu zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, a także ochronę ludzi i mienia w przypadku wybuchu pożaru. Może on obejmować elementy takie jak: środki prewencyjne, wykrywanie pożaru, czy SSP.
System przeciwpożarowy obejmuje zarówno działania prewencyjne, mające na celu minimalizowanie ryzyka wystąpienia pożaru, jak i działania reakcyjne, które służą do ograniczenia strat i zapewnienia bezpieczeństwa w przypadku pożaru. Działanie systemu przeciwpożarowego minimalizuje straty materialne i ludzkie spowodowane najpoważniejszym zagrożeniem jakim jest pożar.

Systemy przeciwpożarowe powinny być stosowane we wszystkich miejscach, które narażone są na wybuch pożaru lub użytkowane są przez wiele osób. Na ogół budynki publiczne takie jak szpitale, hotele, centra handlowe oraz inne obiekty wymienione w rozporządzeniach i innych regulacjach prawnych są zobowiązane do posiadania systemów przeciwpożarowych, takich jak systemy sygnalizacji pożaru lub dźwiękowy system ostrzegawcze, hydranty przeciwpożarowe, a czasem nawet instalacje tryskaczowe. Przepisy mogą również określać wymagania dotyczące odległości między hydrantami oraz wyposażenia budynków w – znaki ewakuacyjne, gaśnice , izolacji ogniowej i innych aspektów związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym.

W przypadku domów prywatnych, nie nakłada się przepisów związanych z systemami przeciwpożarowymi. Jednakże zaleca się dla własnego bezpieczeństwa, wyposażenie domu choćby w podstawowe elementy systemu przeciwpożarowego. Zaleca się w szczególności wyposażenie domu w czujki pożaru i detektory dymu oraz sprzęt do gaszenia pożaru taki jak gaśnice lub koce.

Co składa się na system przeciwpożarowy?

System przeciwpożarowy może składać się z wielu elementów. Są to między innymi elementy takie jak:

• Detektory dymu, temperatury i tlenku węgla: Są to urządzenia elektroniczne, które wykrywają obecność dymu, wzrost temperatury lub innych fizycznych zjawisk pożaru. Mogą być zainstalowane w różnych miejscach, jak np. sufit. sufit.

• Stałe urządzenia gaśnicze: Są to systemy, które automatycznie włączają się w momencie wykrycia pożaru i podają środek gaśniczy, takie jak woda, piana gaśnicza lub gazy gaśnicze, do miejsca pożaru w celu jego ugaszenia lub kontrolowanego tłumienia.

• Urządzenia ostrzegawcze i alarmowe: Są to urządzenia, które w momencie wykrycia pożaru emitują sygnały dźwiękowe i/lub wizualne, aby ostrzec ludzi w budynku i umożliwić im ewakuację.

• Systemy oddymiania: Służą do usuwania dymu i ciepła z pomieszczeń w celu poprawy widoczności oraz ułatwienia ewakuacji. Mogą obejmować wentylatory oddymiające/napowietrzające, klapy dymowe i otwory napowietrzające.

• Osprzęt gaśniczy: Obejmuje to różne rodzaje gaśnic, w tym przenośne gaśnice, hydranty wewnętrzne i zewnętrzne, koce gaśnicze i podobny sprzęt, wykorzystywany w przypadku pożaru.
• Izolacja ogniowa: Materiały i konstrukcje zaprojektowane w taki sposób, aby zabezpieczyć inne obszary budynku przed rozprzestrzenianiem się pożaru, na przykład ściany, drzwi ognioodporne i przejścia instalacyjne

• Procedury ewakuacyjne: Opracowanie i wdrożenie planów ewakuacyjnych, które określają procedury i drogi ewakuacyjne, punkty zbiórki oraz zasady postępowania w przypadku pożaru.


Poszczególne systemy przeciwpożarowe mogą zawierać równe elementy i różnić się od siebie. Dobór poszczególnych elementów następuje w wyniku przeprowadzanych analiz, obejmujących czynniki takie jak wielkość i przeznaczenie powierzchni, zagrożenia pożarowe, czy lokalne przepisy przeciwpożarowe. O poszczególnych elementach systemów możecie przeczytać na naszym blogu lub stronach, poświęconych tym zagadnieniom.

 

Jak wybrać wykonawcę systemu sygnalizacji pożaru, tak aby spełniał on swoje zdanie?

W celu zapewnienia pełnej skuteczności i ochrony osób oraz mienia, system przeciwpożarowy powinien być wykonany profesjonalnie, zwłaszcza na terenach objętych wyższym ryzykiem pożaru, jak np. zakłady produkcyjne. Tylko doświadczona firma specjalizująca się w zabezpieczeniach przeciwpożarowych może zapewnić niezbędne know-how i wiedzę techniczną do prawidłowego projektu oraz instalacji takiego systemu przeciwpożarowego. Profesjonalne wykonanie obejmuje szczegółową analizę i ocenę ryzyka pożarowego w danym obiekcie. Na podstawie tej oceny, specjaliści ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych są w stanie odpowiednio zaprojektować system sygnalizacji pożaru oraz inne systemy bezpieczeństwa pożarowego, uwzględniając różne czynniki, takie jak rozmiar i układ obiektu, rodzaj działalności prowadzonej wewnątrz, a także przepisy i normy obowiązujące w kraju.

Zapewnij sobie profesjonalne i kompleksowe rozwiązania w zakresie instalacji przeciwpożarowych dzięki PW Flortech Sp. z o.o. sp. k. Nasza firma oferuje fachowe zaprojektowanie, wybór systemu oraz rzetelne wykonanie instalacji, które są niezbędne dla zapewnienia pełnej zgodności formalnej i technicznej z obowiązującymi przepisami.

Działamy na terenie całej Polski, zapewniając nasze usługi związane z instalacjami przeciwpożarowymi w województwach takich jak wielkopolskie, dolnośląskie, lubuskie, mazowieckie, śląskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, opolskie, świętokrzyskie. Ponadto, obsługujemy również miasta takie jak Poznań, Wrocław, Łódź, Warszawa, Bydgoszcz, Toruń, Piła, Zielona Góra, Konin, Kalisz, Ostrów Wlkp., Kępno, Krotoszyn, Leszno, Częstochowa, Kraków, Opole.

Jeśli Twoja firma działa na terenie Śląska, to dodatkowo mamy oddział PW Flortech Południe, który obsługuje obszar miast takich jak Katowice, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze, Bytom, Ruda Śląska, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Chorzów oraz inne miasta położone w tym województwie.

Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy, możemy zagwarantować Ci profesjonalne podejście do projektowania i wykonania instalacji przeciwpożarowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Twojego obiektu. Dbamy o jakość naszych usług i stosujemy najnowsze technologie, aby zapewnić Ci pełne bezpieczeństwo i zgodność z przepisami.

system przeciwpożarowy

Wymagania techniczne i prawne dla systemu przeciwpożarowego

System przeciwpożarowy jest wymagany głównie w przestrzeniach publicznych lub zagrożonych wybuchem pożaru. W Polsce regulacje związane z systemami przeciwpożarowymi znajdziemy w ustawach i rozporządzeniach takich jak:
• Głównym aktem prawnym regulującym kwestie przeciwpożarowe w Polsce są:
o ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej). Ustawa ta określa podstawowe zasady i obowiązki związane z zapobieganiem i zwalczaniem pożarów, w tym wymagania dotyczące systemów przeciwpożarowych w różnego rodzaju obiektach.
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – najważniejsza polska ustawa z zakresu projektowania, budowy, nadzoru, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz zasad działania organów administracji publicznej w tym zakresie.

• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaje rozporządzenia, które szczegółowo regulują wymogi techniczne dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych. Istotne rozporządzenia to m.in.:
a) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – określa wymagania dotyczące budowy, wyposażenia i utrzymania budynków pod kątem ochrony przeciwpożarowej.
b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690), które reguluje warunki techniczne budynków oraz kwestie powiązane również z zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej.

• Polskie Normy: W Polsce stosuje się również normy techniczne, wydawane przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN). Normy te dotyczą różnych aspektów systemów przeciwpożarowych, takich jak projektowanie systemów gaśniczych, detekcji dymu, izolacji ogniowej itp. Przykłady norm to m.in. PN-EN 54 (dotycząca systemów sygnalizacji pożaru), PN-EN 12845 (dotycząca automatycznych urządzeń tryskaczowych, projektowania instalacji i konserwacji) oraz PN-EN 1366 (dotycząca badań odporności ogniowej instalacji użytkowych).
Wymagane jest, aby wykorzystywane urządzenia w systemie sygnalizacji pożaru posiadały odpowiednie certyfikaty i aprobaty. Dlatego istotne jest, aby instalator i projektant systemu posiady odpowiednie kwalifikacje oraz certyfikaty i autoryzacje. Przestrzeganie wymagań technicznych, formalnych i prawnych związanych z projektowaniem, instalacją i eksploatacją systemów sygnalizacji pożaru pozwoli zachować wysoki poziom bezpieczeństwa na obiekcie oraz uniknąć problemów z ubezpieczeniem i odpowiedzialnością zarządcy i właściciela budynku w przypadku pożaru.

mężczyzna przy centrali przeciwpożarowej.png

Gdzie obowiązkowo trzeba zainstalować system przeciwpożarowe?

Systemy przeciwpożarowe są obowiązkowe w różnych typach budynków, zgodnie z obowiązującymi regulacjami przeciwpożarowymi. Wśród obiektów prywatnych, wymagane jest zainstalowanie SSP w: dużych obiektach handlowych, kinach, miejscach gastronomicznych, zakładach pracy zatrudniających niepełnosprawnych, budynkach mieszkalnych zbiorowych, centrach przetwarzania danych, centralach telefonicznych, podziemnych garażach oraz bankach.
Natomiast w obiektach publicznych, SSP jest niezbędne w teatrach, salach sportowych i widowiskowych, szpitalach, domach pomocy społecznej, budynkach użyteczności publicznej, muzeach, archiwach, urzędach administracji rządowej, stacjach kolejowych i metra, portach, dworcach oraz bibliotekach o narodowym zasobie bibliotecznym. Wymóg instalacji systemu sygnalizacji pożaru ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz zgodności z przepisami regulującymi ochronę przeciwpożarową.
Wymienione wyżej obiekty zobligowane do instalacji przeciwpożarowych, stanowią tylko część obiektów które w praktyce stosują system sygnalizacji pożaru. Wiele obiektów instaluje system dobrowolnie w celu zminimalizowania najpoważniejszego zagrożenia jakim jest pożar. Coraz więcej klientów stosuje systemy przeciwpożarowe ze względu na wymagania ubezpieczyciela lub istotne zniżki udzielane obiektom wyposażonym w SSP. So one udzielane ze względu na minimalizację ryzyka pożarowego.
Obiekty które dobrowolnie stosują SSP w celu poprawy bezpieczeństwa osób i mienia to przede wszystkim budynki:
• Biurowe i usługowe
• Produkcyjne
• Magazynowe i logistyczne

Powyższe informacje są ogólne, a konkretny zakres obowiązkowych systemów przeciwpożarowych zależy od lokalnych przepisów budowlanych i innych czynników. Przed rozpoczęciem budowy lub modernizacji budynku zawsze warto skonsultować się z odpowiednimi organami odpowiedzialnymi za przepisy przeciwpożarowe w danej jurysdykcji.

System Sygnalizacji Pożaru - przegląd i konserwacja

Konserwacja systemu przeciwpożarowego ma kluczowe znaczenie dla utrzymania jego sprawności. Przepisy (Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz.U. 109/2010 poz. 719) nakładają obowiązek przeglądów na właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektu. Zgodnie z punktem 2 § 3 rozporządzenia, urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i konserwacji zgodnie z Polskimi Normami, dokumentacją techniczną i instrukcjami producentów. Zalecane jest częstsze przeglądanie obiektów niedawno oddanych do użytku, obiektów o rozległych, złożonych instalacjach, o dużym zagęszczeniu ludzi i mienia, niestabilnych systemach, częstych rozbudowach i modyfikacjach, a także w trudnych warunkach pracy (np. kurz, pył, wilgoć). W przypadku rozbudowanych instalacji obejmujących 200 lub więcej elementów, zaleca się przeprowadzenie kontroler kilka razy w roku, aby sprawdzić wszystkie elementy w ciągu roku. Okresowe kontrole są istotne zarówno z punktu widzenia wymogów formalnych, jak i użytkowych. Pozwalają one zminimalizować liczbę fałszywych alarmów, utrzymać sprawność systemu na długie lata oraz zapewnić niezawodność w wykrywaniu zagrożeń.
Konserwacja systemu przeciwpożarowego jest kluczowym elementem utrzymania jego sprawności i skuteczności. Zazwyczaj zaleca się korzystanie z usług profesjonalnych firm specjalizujących się w konserwacji systemów przeciwpożarowych. Poszczególne elementy wymagają konserwacji w zależności od swojego typu oraz miejsca, gdzie są używane. Należy pamiętać, że urządzenia różnią się od siebie i wymagają indywidualnego podejścia. Powinno się wykonać przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta, które powinny zawierać informacje na temat konserwacji. Jak konserwować poszczególne elementy?
• Systemy przeciwpożarowe: Systemy sygnalizacji pożaru, takie jak detektory dymu, czujniki ciepła i panele sterowania, powinny być regularnie sprawdzane i konserwowane. Zwykle zaleca się, aby przeprowadzać rutynowe przeglądy, które obejmują testowanie alarmów, czyszczenie detektorów i wymianę baterii.
• Systemy gaśnicze: Konserwacja systemów gaśniczych, takich jak gaśnice przenośne, hydranty i instalacje tryskaczowe, powinna być przeprowadzana zgodnie z harmonogramem określonym przez producenta lub przepisy lokalne. W przypadku gaśnic przenośnych zaleca się przegląd i testowanie co roku, a także wymianę gaśnicy co 5-10 lat, w zależności od rodzaju gaśnicy.
• Systemy oddymiania: Jeśli budynek jest wyposażony w system oddymiania, ważne jest regularne sprawdzanie stanu urządzeń takich jak wentylatory i klapy dymow e. Należy przeprowadzać przeglądy techniczne i czyszczenie w celu zapewnienia prawidłowego działania systemu.

• Systemy hydrantowe: Konserwacja systemów hydrantowych obejmuje sprawdzanie i czyszczenie hydrantów, weryfikację przepływu wody oraz regularne testowanie zaworów. Zaleca się przeglądy techniczne co roku i pełną rewizję co 5 lat.
• Systemy sygnalizacji pożaru: W przypadku systemów sygnalizacji pożaru, takich jak tablice informacyjne, syreny i światła ostrzegawcze, należy regularnie sprawdzać ich działanie, czyszczenie i wymianę baterii.
Ważne jest, aby przestrzegać zaleceń producentów i przepisów lokalnych dotyczących konserwacji systemów przeciwpożarowych. W przypadku bardziej zaawansowanych systemów lub większych obiektów, zazwyczaj wymagana jest profesjonalna firma specjalizująca się w konserwacji systemów przeciwpożarowych, która posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

Autor:

Magister inżynier Grzegorz Woźniak- Projektant systemów bezpieczeństwa pożarowego

PW Flortech sp. z o.o. sp. k.