Przegląd systemu sygnalizacji pożaru

Dokonywanie przeglądu systemu sygnalizacji pożaru przy centrali

Przegląd systemu sygnalizacji pożaru

Przegląd systemu sygnalizacji pożaru - rozporządzenie i podstawy prawne

Regularny przegląd systemu sygnalizacji pożaru jest kluczowy dla jego skuteczności. Przepisy, spośród których można wyróżnić rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz.U. 109/2010 poz. 719, nakładają na właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów obowiązek przeglądów systemu sygnalizacji pożaru. Rozporządzenie to stanowi, że systemy sygnalizacji pożaru powinny być regularnie poddawane przeglądom technicznym i konserwacji zgodnie z Polskimi Normami, dokumentacją techniczną oraz instrukcjami producentów.

Wykonywanie okresowej konserwacji systemu sygnalizacji pożaru ma duże znaczenie, nie tylko z punktu widzenia przestrzegania przepisów, ale przede wszystkim dla zapewnienia niezawodności systemu i minimalizacji liczby fałszywych alarmów, co przekłada się na bezpieczeństwo i prawidłowość wykrywania zagrożeń przez ten system.

Kobieta dokonuje przeglądu SSP i komunikuje się przez krótkofalówkę

Przegląd systemu sygnalizacji pożaru – cena

Głównym zadaniem systemów sygnalizacji pożaru jest ostrzeganie ludzi przebywających w budynku przed potencjalnym zagrożeniem które wynika z pożaru lub zapobieganie jego wybuchowi i rozprzestrzenianiu.

Efektywność tych urządzeń i ich właściwe rozmieszczenie mogą mieć istotny wpływ na zdrowie i życie ludzi, dlatego przeprowadzanie regularnych przeglądów systemów sygnalizacji pożaru tych urządzeń jest istotnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie.

Zakres prac związanych z konserwacją systemu ppoż. może być szeroki, w zależności od tego jak złożony jest system sygnalizacji pożaru, ale ich wykonanie jest niezbędne, niezależnie od przeznaczenia czy sposobu użytkowania budynku.

Cena przeglądu systemu głównie zależy od typu urządzenia oraz liczby urządzeń i tego, jak rozbudowany jest system sygnalizacji pożaru w danym obiekcie. Ponieważ przegląd instalacji ppoż. różnych urządzeń wymaga różnych działań, ceny usług serwisowych mogą się różnić. Przykładowo, cena przeglądu SSP dla obiektu, na którym zamontowane są jedynie czujki dymu będzie mniejsza niż dla obiektu gdzie zastosowano dodatkowo czujniki temperatury lub bardziej złożone metody detekcji, takie jak czujki zasysające bądź liniowe czujki dymu.

Przeprowadzenie przeglądu systemu sygnalizacji pożaru obejmuje również kontrolę jego prawidłowego działania. Koszt przeglądu SSP głównie zależy od ilości poszczególnych elementów systemu, takich jak czujniki dymu, czujniki ciepła, ręczne ostrzegacze pożarowe i sygnalizatory. Warto również mieć na uwadze to, że do ceny przeglądu systemu sygnalizacji pożaru mogą zostać doliczone ceny ewentualnych napraw i koniecznych do usunięcia usterek które wykryto w trakcie konserwacji systemu ppoż.

Przegląd systemu sygnalizacji pożaru – jak często

Przegląd systemu sygnalizacji pożaru powinien odbywać się co najmniej raz w roku, a także częściej, jeśli producent systemu podaje takie zalecenia. Ostateczna decyzja dotycząca częstotliwości konserwacji SSP powinna być dostosowana do rodzaju systemu, jego podatności na usterki, wymaganego poziomu bezpieczeństwa na obiekcie i wartości chronionego mienia. W przypadku obiektów niedawno oddanych do użytku, obszernych i wieloelementowych instalacji, dużego skupienia ludzi i mienia, systemów gdzie często zgłaszane są usterki, częstych rozbudów i modyfikacji, a także w trudnych warunkach pracy w których elementy SSP łatwo ulegają awarii, takich jak obecność kurzu, pyłu lub wilgoci wskazane jest częstsze przeprowadzanie przeglądów SSP.

Jeśli chodzi o przegląd systemu sygnalizacji pożaru który składa się z 200 lub większej liczby elementów, zaleca się przeprowadzanie konserwacji etapami, kilka razy w ciągu roku. W ten sposób można upewnić się, że wszystkie komponenty zostaną sprawdzone przez cały rok.

Dokonywanie przeglądu i naprawy czujki pożarowej

Przegląd systemu sygnalizacji pożaru – czynności

Ogólny plan przeglądu systemu sygnalizacji pożaru przedstawiony został w normie PKN-CEN/TS 54-14:2020-09, zatytułowana „Systemy sygnalizacji pożarowej — Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji”. Procedury konserwacji instalacji ppoż. muszą być dostosowane do aktualnych warunków pracy z systemem sygnalizacji pożaru. Regularne i rzetelne przeglądy SSP są kluczowe dla zapewnienia efektywnego funkcjonowania systemu sygnalizacji pożaru. Najczęściej przeglądy te przeprowadza się w formie przeglądów rocznych lub kwartalnych.

Zarówno roczny, jak i kwartalny przegląd systemu sygnalizacji pożaru powinien być wykonywany przez przeszkolonego w tym zakresie specjalistę, na zlecenie właściciela lub użytkownika systemu sygnalizacji pożaru. Do czynności przeprowadzanych podczas przeglądu SSP należą:

Ocena, czy nie wystąpiły zmiany w budynku, które wpłynęły na położenie czujek pożarowych lub ręcznych sygnalizatorów pożarowych, na przykład utrzymanie wymaganej wolnej przestrzeni wokół każdej czujki pożarowej lub zachowanie odpowiedniego dostępu do centrali/panelu obsługi.

Uruchomienie przynajmniej jednej czujki pożarowej lub ręcznego sygnalizatora pożarowego w każdej strefie w celu sprawdzenia, czy centrala prawidłowo reaguje na sygnały, uruchamia alarm dźwiękowy i aktywuje urządzenia wykonawcze, takie jak dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) oraz sterowania, np. system oddymiania, kontrola dostępu czy dźwigi osobowe.

Ocena stanu wszystkich połączeń kablowych oraz zweryfikowanie, że są one w dobrym stanie i są chronione przed uszkodzeniami.

Skontrolowanie monitorowania uszkodzeń centrali SSP oraz poprawności uruchamiania wszystkich funkcji pomocniczych centrali.

Przetestowanie wszystkich baterii akumulatorowych stanowiących zapasowe źródło zasilania.

Uruchomienie łącza przekazującego alarmy pożarowe do straży pożarnej lub centrum obsługi zdalnej.

Wykonanie wszystkich innych niezbędnych prób i testów zgodnie z instrukcjami producentów stosowanych systemów.

Udokumentowanie wszelkich nieprawidłowości i możliwie jak najszybsze ich usunięcie.

Zobacz również: